Bezpłatne porady prawne

paragrafDzięki współpracy z Kancelarią Kalinowski, Wojciński, Korzybski gmina Radzymin uruchamia projekt "Prawnik pierwszego kontaktu". Prawnicy kancelarii będą udzielali bezpłatnych porad prawnych w piątki od godz. 8:00 do 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3-go maja 19 (budynek dawnego starostwa). Inauguracja projektu nastąpi 3 lipca br.

Wizyty w biurze należy umawiać telefonicznie pod numerem: 22 652 31 15

Źródło: UMiG Radzymin


Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego. Obszarem działania ośrodka jest Gmina Radzymin. Ośrodek jest jednostką budżetową.

Ośrodek Pomocy realizuje zadania wynikające z ustaw:

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. Nr 182 ze zm.),
 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz 1240 z późn.    zm.)

 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr. 192, poz. 1378 z późn. zm.)
 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734 z późn zm.)
 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.)
 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. nr 149 poz. 887 z późn. zm.)

II. POMOC SPOŁECZNA 

1. POMOC FINANSOWA W FORMIE:
a) Zasiłków stałych
b) Zasiłków okresowych 
c) Zasiłków celowych
d) Zasiłków celowych specjalnych
Kryterium do tej formy pomocy stanowi dochód rodziny, który nie może przekraczać 456,- zł. netto na członka w rodzinie lub 542,- zł. netto dla osoby samotnie gospodarującej (z wyjątkiem zasiłku celowego specjalnego), ponadto w rodzinie musi występować jedna z dysfunkcji wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe, klęska żywiołowa, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Podstawą przyznania pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania.

2. POMOC RZECZOWA W FORMIE:
a) Dożywiania dzieci w szkołach do których uczęszczają, opłacanie obiadów bezpośrednio na rachunek szkoły (kryterium do tej formy pomocy stanowi dochód rodziny, który nie może przekraczać 684,- zł. netto na członka w rodzinie lub 813,- z.ł netto dla osoby samotnie gospodarującej)
b) Pomocy żywnościowej np. w formie otwartego rachunku w sklepie (w sytuacji gdzie istnieje prawdopodobieństwo marnotrawienia środków)
c) Zakupu leków, opału, sprzętu itp. (w sytuacji gdzie istnieje prawdopodobieństwo marnotrawienia środków)

3. POMOC USŁUGOWA DLA OSÓB SAMOTNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Pomoc jest świadczona przez opiekunki domowe za odpłatnością uzależnioną od dochodu rodziny określona uchwałą Nr 548/XXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2010 r.
Pomoc polega głównie na:
- przygotowaniu lub donoszeniu posiłków,
- robieniu zakupów, 
- utrzymaniu w czystości pomieszczenia,
- pielęgnacji,
- załatwieniu spraw urzędowych.

4. SPRAWIENIE POGRZEBU 
Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. W sytuacji braku osób zobowiązanych i uprawnionych do pochówku, Ośrodek Pomocy Społecznej sprawia pochówek (w tym osobom bezdomnym).

5. PRACA SOCJALNA:
Działalność zawodowa, która ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Praca z rodzinami i osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, z rodzinami z problemem alkoholowym, chorymi psychicznie. Współpraca z instytucjami tj. szkołami, kuratorami, sądem rodzinnym, służbą zdrowia, policją oraz z innymi organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

6. PORADNICTWO:
a) głównie w sprawach uzyskania pomocy dla osób niepełnosprawnych z PEFRON oraz Centrum Pomocy Rodzinie,
b) dotyczące świadczeń z ZUS, KRUS,
c) uzyskania alimentacji, 
d) umieszczenie w ZOL,
e) pomocy z różnych instytucji i fundacji działającej na terenie województwa mazowieckiego.

7. KIEROWANIE I KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW O UMIESZCZENIE W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ
- Ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, z uwzględnieniem sytuacji rodziny zobowiązanej do alimentacji.
- Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych na rzecz osób ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej lub umieszczenie w domach pomocy społecznej.

8. PRACA Z RODZINĄ:
a) wsparcie rodziny,
b) konsultacje i poradnictwo,
c) pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego,
d) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, socjalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

9. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE:
„Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie” został powołany Zarządzeniem Nr 0050.54.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 13.07.2014r. z późn. zm.
Skład zespołu interdyscyplinarnego: 
- Artur Kołodziejczyk – Przewodniczący Zespołu,

- Katarzyna Marzec – Wiceprzewodniczący Zespołu,
- Iwona Stępniak – Sekretarz,
- Katarzyna Czuba – Członek Zespołu,
- Aleksandra Jeżewska - Członek Zespołu,
- Tadeusz Jędrasik - Członek Zespołu,
- Anna Orlińska - Ounissi - Członek Zespołu,
- Michał Jagielski - Członek Zespołu,
- Jolanta Ślebioda - Szatan - Członek Zespołu.

Najważniejsze zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:
a) Kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy,
b) Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamiania procedur mających na celu powstrzymanie przemocy,
c) Wypracowanie procedur interwencji wobec ofiar i sprawców przemocy,
d) Monitorowanie rodzin, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchamianie współpracy,
e) Zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty”,
f) Występowanie z zawiadomieniami do prokuratora o podejrzeniu popełnienia czynów określonych art. 2 § 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
g) Prowadzenie rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie, zgodnie z zapisami „Niebieskiej Karty”

10. POMOC FINANSOWA W FORMIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH:
Dodatki mieszkaniowe przysługują osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku oraz zajmują lokal w granicach uprawnień i posiadają tytuł prawny do wynajmowanego lokalu.

11. ŚWIADCZENIA RODZINNE:
a) Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

b) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
c) Zasiłek pielęgnacyjny,
d) Świadczenie pielęgnacyjne,
e) Specjalny zasiłek opiekuńczy.

e) Zasiłek dla opiekuna
Zasiłek rodzinny - przysługuje jeżeli dochód rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 539 zł netto a w przypadkach gdy jest w rodzinie dziecko niepełnosprawne dochód nie przekracza 623 zł.
Do ustalenia dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z Urzędu skarbowego.
Do zasiłku przysługują dodatki z tytułu:
- Urodzenia dziecka
- Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- Samotnego wychowywania dziecka, które nie ma możliwości zasądzenia alimentów
- Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
- Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego
- Rozpoczęcie roku szkolnego
- Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
W związku z zamieszkaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponad gimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum dla dziecka niepełnosprawnego.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł. Do ustalenia dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
Zasiłek pielęgnacyjny - prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej.
Świadczenie pielęgnacyjne - przysługuje niezależnie od dochodu, wypłacane jest rodzicom z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub niepodejmowania zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności włącznie ze staraniem i koniecznością stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność współdziałania na co dzień w opiece dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Specjalny zasiłek opiekuńczy - przysługuje jeżeli dochód rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,- zł. netto oraz jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. 

Zasiłek dla opiekuna - przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

12. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:
O fundusz alimentacyjny mogą ubiegać się osoby:
- mające zasądzone alimenty na dziecko,
- osoba zobowiązana do alimentacji nie wywiązuje się z tego obowiązku,
- prowadzona przez komornika egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725,- zł.
Ośrodek w przypadku bezskutecznej egzekucji podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych, m. in.:
a) Wzywanie na wywiad alimentacyjny i odbieranie oświadczeń majątkowych,
b) Występowanie z wnioskiem do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca – kodeks karny,
c) Występowanie z wnioskiem do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
d) Podawanie informacji o zadłużeniu do BIK,
e) Przekazywanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Autor: Jolanta Borowska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie


 

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 168 gości oraz 0 użytkowników.