„Wybraliśmy nowatorski model PPP, aby w jak najszybszym czasie doprowadzić do poprawy warunków tradycyjnego handlu. Model PPP jest najbardziej adekwatny dla tego przedsięwzięcia, jako że bieżąca działalność targowiska ma wymiar przede wszystkim komercyjny, zaś zwiększenie przychodów i poprawa jakości handlu wymaga najpierw konkretnej inwestycji. Przygotowaliśmy koncepcję targowiska, dostosowaną do obecnych i przyszłych potrzeb, która była konsultowana z jego użytkownikami. Mamy teraz nadzieję na znalezienie kompetentnego partnera prywatnego, który pomoże nam zrealizować wizję nowoczesnego, wielofunkcyjnego placu targowego” – powiedział Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina.

Przygotowania do modernizacji targowiska w modelu PPP Gmina Radzymin prowadzi we współpracy z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, który na zlecenie gminy przygotował analizę ekonomiczną i funkcjonalną przedsięwzięcia. Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego specjalizuje się w doradztwie i edukacji w zakresie PPP. Pomaga zarówno podmiotom publicznym, jak i partnerom prywatnym w realizacji projektów typu PPP.

Przyszłe funkcje targowiska w Radzyminie

W ramach projektu PPP przewiduje się zachowanie dotychczasowej funkcji targowiska z przeznaczeniem na handel i usługi w postaci miejskiego placu targowego. Obecnie teren zapewnia podstawowe warunki do handlu, lecz jest mocno zdegradowany, a jego użytkownicy często narzekają na niedogodności. Planowane zmiany mają na celu podniesienie kultury handlu oraz poprawę warunków w zakresie sanitarnym, komunikacji i organizacji targowiska.

Modernizacja targowiska ma polegać na jego całkowitej przebudowie – wykonaniu nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz infrastrukturą towarzyszącą: elektrycznością, sanitariatami, wiatami na wózki, śmietnikami, zapleczem administracyjnym oraz urządzeniami do elektronicznego poboru opłat. Ponadto wśród planowanych elementów zagospodarowania są: nowa nawierzchnia dróg dojazdowych, chodniki, urządzenie zieleni, mała architektura, w tym ogrodzenie, dodatkowe miejsca parkingowe.

W planach przebudowy targowiska uwzględniono pięć stref handlowych, podzielonych według oferowanego w nich asortymentu, a także obszary informacyjno-reklamowe. Targowisko ma być zadaszone, tak aby pod wiatami znalazło się 126 stanowisk handlowych. Wiaty będą projektowane w taki sposób, aby mogły pod nie wjechać samochody dostawcze. Jednocześnie w ciągach komunikacyjnych nawierzchnia ma być gładka, aby umożliwiać korzystanie z wózków zakupowych. Ponadto w planach jest przygotowanie dwunastu kontenerów dostosowanych do handlu świeżym mięsem.

Przyszły kształt targowiska miejskiego był konsultowany z jego użytkownikami – w kwietniu br. na targowisku w specjalnie przygotowanym namiocie Gminy Radzymin można było zapoznać się z założeniami przebudowy. „Dyskusje z użytkownikami targowiska pozwoliły nam ulepszyć nasze plany, m.in. w zakresie rozmiarów stoisk czy dojazdu dla samochodów. Dzięki temu jesteśmy lepiej przygotowani do projektowania modernizacji targowiska” – powiedział Mariusz Kierszulis, kierownik Referatu Inwestycji UMiG Radzymin.

Szczegółowy zakres przebudowy targowiska opisuje przygotowany na zlecenie Gminy Radzymin dokument pt. „Program funkcjonalno-użytkowy – budowa targowiska w Radzyminie przy ul. Ogrodowej”, który będzie stanowił podstawę do dalszych prac nad projektem przebudowy targowiska. Planuje się, że przebudowa będzie prowadzona etapami, aby targowisko działało w sposób ciągły. Podczas gdy jego kolejne części będą remontowane, na pozostałych będzie prowadzona zwykła działalność handlowa.

Ekonomiczne zalety przebudowy w modelu PPP

Przebudowa miejskiego placu targowego w Radzyminie jest dużym i kosztownym w skali gminy przedsięwzięciem, które musi uwzględniać komercyjne aspekty działalności targowiska. Dlatego Instytut PPP przygotował na zlecenie Gminy Radzymin stosowną koncepcję organizacyjno-biznesową, która porównuje tradycyjny model inwestycyjny, w którym gmina jest inwestorem, z modelem PPP, w którym główny ciężar inwestycji ponosi podmiot prywatny.

Wnioski z opracowania wskazują, że model PPP powinien być dla Gminy Radzymin bardziej korzystny z punktu widzenia finansowania, wskaźników efektywności i przesunięcia ryzyk związanych z inwestycją na partnera prywatnego. Oszacowane przez Instytut PPP koszty przebudowy targowiska wynoszą około 4,5 mln zł netto, przy czym kosztem dla gminy w modelu tradycyjnym byłby jeszcze dodatkowo podatek VAT, który w przypadku przedsiębiorstw podlega osobnym rozliczeniom. Również koszty operacyjne byłyby wyższe w modelu tradycyjnym, głównie ze względu na szacowane różnice w wynagrodzeniach i kosztach ryzyka. Rachunek zysków i strat oraz przepływy finansowe kształtują się odmiennie dla każdego modelu, przy czym podmiot prywatny w krótszym czasie odnotowałby zyski z inwestycji.

Obszarem, który zdecydowanie przemawia za modelem PPP w przypadku targowiska w Radzyminie jest analiza ryzyka. Kluczową zasadą partnerstwa publiczno-prywatnego jest przekazanie ryzyka tej stronie, która jest w stanie najlepiej sobie z nim poradzić. Podczas gdy ryzyka ogólne i rynkowe są współdzielone przez obie strony, to partner prywatny przebudowy targowiska w sposób świadomy ma przejąć ryzyka związane z biznesowymi aspektami kilkumilionowej inwestycji i wieloletniego zarządzania targowiskiem.

O ostatecznej opłacalności przedsięwzięcia w modelu PPP przesądzi porównanie rzeczywistych ofert złożonych w przetargu przez przedsiębiorców zainteresowanych projektem z wariantem samodzielnej realizacji zadania przez gminę.

Założenia do współpracy z partnerem prywatnym

Oczekiwaniem Gminy Radzymin jest pozyskanie inwestora, który sfinansuje i wykona modernizację targowiska na własne ryzyko, przy ścisłej współpracy z gminą. W zamian będzie czerpał długofalowe zyski z administrowania targowiskiem i pobierania opłat targowych. Określony w uchwale Rady Miejskiej w Radzyminie zakres czasowy współpracy z partnerem prywatnym w modelu PPP to od 10 lat do 22,5 roku, z czego pierwsze dwa lata to prawdopodobny czas przebudowy targowiska. Przebudowa ma być prowadzona etapami, w taki sposób, aby zachować ciągłość działalności targowiska.

„Jeśli weźmiemy pod uwagę wielowiekową tradycję handlową w Radzyminie oraz aspekty komercyjne działalności targowiska, to wybór modelu PPP wydaje się naturalny i konieczny. Gmina pozostaje zaangażowana w targowisko jako właściciel, gwarant tradycji handlowej i inicjator miejskich aktywności na tym terenie, zaś partner prywatny zajmuje się zarządzaniem handlem na targowisku” – mówi Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina. „Wspólnie tworzymy nowoczesne i wygodne miejsce zbytu dla lokalnych producentów i małych firm handlowych.”

Wybór partnera prywatnego nastąpi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i stosownym regulaminem zakupów Gminy Radzymin. Przetarg został ogłoszony przez Gminę Radzymin w dn. 23 listopada 2016 r. Postępowanie jest prowadzone z dostępem dla nieograniczonej liczby wykonawców. Informację o postępowaniu Gmina Radzymin przedstawia na tablicy ogłoszeń oraz w ogłoszeniu o zamówieniu na stronie BIP Gminy Radzymin. Termin składania ofert w tym postępowaniu upływa 15 grudnia. 


Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.