Program "Rodzina 500 plus"

500+Wszystko, co musisz wiedzieć o programie "Rodzina 500 plus"

W Gminie Radzymin wnioski o świadczenia zgodnie z programem „Rodzina 500 plus” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 19, 05-250 Radzymin.

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 +”. Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie informuje, że wnioski dotyczące programu „Rodzina 500 plus” będzie można pobrać w pokoju nr 21 II piętro po 15.03.2016 r. w siedzibie Ośrodka. Jednocześnie informujemy, że dostępna jest strona internetowa Ośrodkawww.ops.radzymin.pl, gdzie można uzyskać więcej informacji.

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 +”. Więcej informacji oraz formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wszystko, co musisz wiedzieć o programie „Rodzina 500 plus” zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

1. Dla kogo?

Obraz na stronie wykres_500_plus_z_herbem.jpg

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.  

Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dzieckabez względu na wysokość dochodu. Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200 zł.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata będzie następować odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka, który składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Program 500 plus nie przewiduje górnego progu dochodowego na drugie i kolejne dziecko.

Ustawa określa ponadto reguły postępowania w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego lub pobrania nienależnie świadczenia wychowawczego. W takim przypadku osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze zobowiązana będzie do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenie. Jeżeli dochód przekroczy kwotę 800 zł lub 1200 zł na osobę w trakcie pobierania świadczenia, zostanie ono utracone. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

2. Od kiedy?

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj.od 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. (rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014). Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od momentu uruchomienia programu ( kwiecień, maj, czerwiec ), to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 roku.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego do 10 dnia miesiąca, wypłata nastąpi najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym wniosek wpłynął. Wypłata świadczenia w przypadku wniosku, który wpłynie po 10 dniu miesiąca, zostanie zrealizowana najpóźniej ostatniego dnia następnego miesiąca.

3. Co zrobić, aby otrzymać 500 zł?

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie. Aby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek (trzeba go składać raz w roku). Będzie można to zrobić przez internet za pomocą platformy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub osobiście w gminie zamieszkania ( Ośrodku Pomocy Społecznej). Przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny. Warto jednak pamiętać, że taki wniosek powinno złożyć tylko jedno z uprawnionych rodziców np. ojciec. Jeżeli do urzędu wpłyną wnioski zarówno od ojca, jak i matki to pracownicy będą musieli zweryfikować dokumenty, co może w konsekwencji wydłużyć czas, w jakim rodzina otrzyma świadczenie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko będą dokumentowały swój dochód, dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

4. Na co można przeznaczyć 500 zł

Zastrzeżenie niezgodnie z celem dotyczy rodzin, gdzie okazałoby się, że świadczenie nie jest w ogóle wydawane na zaspokojenie potrzeb rodziny. Art. 9 ustawy jest takim instrumentem, który uwzględnia awaryjne sytuacje rodziny, w której dzieje się coś niepokojącego. Wtedy pracownik socjalny po rozpoznaniu sytuacji może podjąć decyzję o zamianie wysokości świadczenia wychowawczego w formie pieniężnej na pomoc rzeczową bądź w formie opłacania usług.

5. Rodziny patchworkowe

W przypadku rodzin patchworkowych, fakt, że wychowywane dziecko ma innego ojca lub nosi inne nazwisko nie będzie miał wpływu na przysługujące świadczenie. W myśl ustawy rodzinę stanowią m.in. rodzice żyjący w nieformalnym związku i wychowywane przez nich dzieci (do ukończenia 25. roku życia) z poprzednich związków, o ile rodzice ci wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko. Natomiast, jeśli po rozstaniu/rozwodzie rodziców, dziecko nie zamieszkuje z rodzicem, to rodzic ten nie będzie mógł zawnioskować o świadczenie wychowawcze na to dziecko ani uwzględnić tego dziecka w składzie rodziny wnioskując o przyznanie świadczenia wychowawczego na inne dziecko". W przypadku naprzemiennej opieki ( zgodnie z orzeczeniem sądu), wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do ilości dni, w której rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę.

6. "Nieznacznie przekroczony dochód"

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przewiduje mechanizmu pozwalającego na wypłatę świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko jeśli dochód w przeliczeniu na członka rodziny przekracza kwotę 800 zł lub 1200 zł (nawet o jeden grosz ), jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

7. Świadczenie wychowawcze - 500 złotych a zasiłki/alimenty

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł nie będzie wliczane do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów, a więc nie spowoduje utraty tych świadczeń.

Agnieszka Kierszulis,
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
 
 

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 152 gości oraz 0 użytkowników.