POGODA

OSTATNIO DODANE

Statut Sołectwa Wolica

Załącznik Nr 20

Do Uchwały Nr 436/XXXIII/2006

Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 27 czerwca 2006 r.

  STATUT SOŁECTWA WOLICA

 

                                                                            ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 1

Sołectwo Wolica zwane dalej „Sołectwem”, jest jednostką pomocniczą Gminy Radzymin.

§ 2

1. Sołectwo tworzy ogół mieszkańców sołectwa.

2. Ilekroć mowa jest o Sołectwie Wolica należy przez to rozumieć wspólnotę mieszkańców określoną w ust. 1.

3. Terenem działania Sołectwa jest obszar wskazany w załączniku graficznym do Statutu

§ 3

Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o Gminie, Radzie Gminy lub Burmistrzu należy przez to rozumieć odpowiednio Gminę Radzymin, Radę Miejską w Radzyminie lub Burmistrza Gminy Radzymin.

§ 4

1. Sołectwo zaspakaja potrzeby mieszkańców i tworzy warunki dla ich pełniejszego uczestnictwa w życiu samorządowej wspólnoty.

2. Do zadań Sołectwa w szczególności należy:

1) reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej i jej członków wobec organów Gminy, organów administracji państwowej i innych podmiotów życia publicznego;

2) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa wszystkich mieszkańców wspólnoty;

3) podejmowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju sołectwa, w tym inicjowanie kierunków rozwoju infrastruktury, inspirowanie działań w celu zaspokajania lokalnych potrzeb w zakresie oświaty, kultury i sportu.

ROZDZIAŁ 2

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI

§ 5

1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy;

2) Sołtys jako organ wykonawczy.

2. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 6

Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie;

2) uchwalanie programu działania sołectwa;

3) rozpatrywanie sprawozdań z pracy Sołtysa;

4) wnioskowanie do Rady Gminy o dokonanie zmian w Statucie;

§ 7

Zebranie Wiejskie sprawuje bieżącą kontrolę nad działalnością Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 8

1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami sołectwa oraz posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do organów Gminy.

2. W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba, która przybyła na Zebranie Wiejskie posiada prawo do brania w nim udziału, może żądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia wyjaśnień.

§ 9

Osobie uprawnionej do udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje prawo:

1) inicjatywy uchwałodawczej i zgłaszania poprawek do projektów uchwał Zebrania Wiejskiego;

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad;

3) zadawania pytań;

4) żądania utrwalenia w protokole własnych czynności;

5) udziału w głosowaniach;

6) zgłaszania kandydatur i kandydowania do organów sołectwa.

§ 10

1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa w miarę potrzeb.

2. Na pisemny wniosek organu gminy lub co najmniej 20 mieszkańców Sołtys jest obowiązany zwołać nadzwyczajne Zebranie Wiejskie w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Jeżeli Sołtys nie zwoła Zebrania Wiejskiego na żądanie organu Gminy lub mieszkańców w trybie, o którym mowa w ust. 2, Zebranie zwołuje Burmistrz w ciągu 14 dni.

4. O terminie Zebrania Wiejskiego organ zwołujący zebranie zawiadamia mieszkańców Sołectwa i organy Gminy co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Zebranie jest prawomocne o ile został dopełniony obowiązek zawiadomienia mieszkańców i gdy wzięło w nim udział co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.

6. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych, zebranie odbywa się w drugim terminie i prawomocne uchwały mogą być skutecznie podejmowane przy obecności co najmniej 10 mieszkańców.

7. Drugi termin Zebrania Wiejskiego następuje po upływie 30 minut od terminu pierwszego zebrania.

§ 11

1.Obradom Zebrania przewodniczy Sołtys, a pod jego nieobecność członek Rady Sołeckiej najstarszy wiekiem.

2. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane. Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący Zebrania i protokolant. Sołtys udostępnia protokoły Zebrań Wiejskich do publicznego wglądu. Kopia protokołu wraz z załącznikami przekazywana jest do Urzędu Gminy w terminie 7 dni.

§ 12

Do zadań Sołtysa należy w Szczególności:

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego;

2) wykonywanie uchwał organów Gminy;

3) utrzymywanie stałego kontaktu z organami Gminy;

4) zwoływanie Zebrania Wiejskiego;

5) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;

6) reprezentacja mieszkańców Sołectwa w czasie obrad Rady Gminy;

7) uczestnictwo w naradach Sołtysów;

8) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji samorządowej w przypadku udzielenia takiego upoważnienia przez Radę Gminy.

§ 13

1. Rada Sołecka składa się z 3 do 5 członków.

2. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

3. Do zadań Rady Sołeckiej należy pełnienie funkcji pomocniczej wobec organu wykonawczego Sołectwa.

4. Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swoje funkcje społecznie.

5. Z posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się protokoły dostępne do publicznego wglądu.

ROZDZIAŁ 3

TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 14

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego.

2. O zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa informuje się mieszkańców sołectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

3. Zebranie otwiera i jemu przewodniczy, do czasu wyboru przewodniczącego przez zebranie wiejskie, członek Rady Sołeckiej poprzedniej kadencji lub inna osoba wskazana przez Burmistrza.

§ 15

1. Wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Do zadań komisji należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyboru;

4) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 16

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. Zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się odrębnie.

3. Kandydatem na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej nie może być osoba skazana za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub niskich pobudek.

4. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa, a następnie przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.

§ 17

1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

2. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów na sołtysa równej liczby głosów przeprowadzana jest druga tura wyborów.

3. W przypadku ponownego uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie dokonane przez komisję skrutacyjną.

§ 18

1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy.

2. Po zakończeniu kadencji Rady Gminy Sołtys i Rada Sołecka pełnią obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 19

1. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa lub Radę Sołecką.

2. Głosowanie nad odwołaniem Sołtysa przed upływem kadencji może nastąpić na uzasadniony wniosek Burmistrza lub na wniosek 10% mieszkańców uprawnionych do wyboru Sołtysa.

3. Odwołanie i wygaśnięcie mandatu Sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem Rady Sołeckiej.

4. Zebranie Wiejskie w sprawie rozpatrzenia wniosku o odwołanie sołtysa zwołuje Burmistrz w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.

5. Odwołanie Rady Sołeckiej przed upływem kadencji następuje na wniosek 5% mieszkańców uprawnionych do wyboru Rady Sołeckiej.

6. Mandat Sołtysa i Członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

a) śmierci,

b) rezygnacji z funkcji,

c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

7. Wybory nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w terminie 3 m-cy od powzięcia wiadomości o zdarzeniach, o których mowa w ust. 6.

8. Wyborów, o których mowa w ust. 7 nie przeprowadza się, jeżeli data tych wyborów miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji.

ROZDZIAŁ 4

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 20

Środki finansowe sołectwa stanowią:

1. Fundusze wydzielone w budżecie gminy.

2. Środki z prowadzenia działalności oraz inne dochody z imprez organizowanych przez sołectwo.

3. Fundusze pochodzące z ewentualnych składek mieszkańców.

4. Środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa.

5. Inne dochody przewidziane przepisami prawa.

§ 21

Sołectwo w ramach środków własnych prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

§ 22

1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi Rada Sołecka zgodnie z uchwałami Zebrania Wiejskiego.

2. Rada Sołecka wybiera spośród siebie skarbnika bądź powierza pełnienie tej funkcji sołtysowi.

3. Sołtys bądź powołany skarbnik składa po upływie ½ roku finansowego sprawozdanie Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.

4. W celu kontroli gospodarki finansowej sołectwa Zebranie Wiejskie powołuje komisję rewizyjną.

ROZDZIAŁ 5

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 23

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z prawem, celowość, rzetelność i gospodarność.

2. Organami nadzoru są:

1) Rada Gminy;

2) Burmistrz.

§ 24

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, okazania dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, organy nadzoru mogą delegować swoich przedstawicieli.

ROZDZIAŁ 6

                                               POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Na budynku, w którym mieszka Sołtys, wywieszona jest tablica koloru czerwonego z białym napisem „Sołtys” oraz tablica do wywieszenia ogłoszeń.

2. Sołectwo może używać pieczęci o brzmieniu: „Sołectwo Wolica gm. Radzymin”.

§ 26

1. Statut niniejszy podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Zmiany Statutu dokonywane będą w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 27

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.


 

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

gadowski

michalkiewicz

Tymiski

e-book

ABC JOW

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 124 gości oraz 0 użytkowników.