Ważny termin!

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miasta i Gminy Radzymin przypomina przedsiębiorcom o ustawowym obowiązku dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2015 r .

W  związku z tym, że w bieżącym roku  31 maja przypada w niedzielę, przypominamy iż  nie oznacza to przedłużenia terminu do poniedziałku gdyż terminy określone w art. 111 ust. 4 i art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mają charakter materialnoprawny co oznacza, że upływ takiego terminu wywołuje co do zasady skutek w postaci wygaśnięcia praw lub obowiązków.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin lub na rachunek:

BPH O/Radzymin
75 10600076 00003210 00151708

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu po 31 maja 2015 r. przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

WAŻNE!!!

Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz. 1356) zezwolenie wygasa w przypadku niedokonania opłaty w wysokości określonej w art.111 ust. 2 i 5 cytowanej ustawy w terminie do 31 maja danego roku kalendarzowego. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania we właściwym czasie opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 m-cy od daty wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.  

Przypominamy również, iż w dniu 29 maja 2015 roku (piątek) kasa Urzędu będzie czynna do godziny 14.00.

Magdalena Rosłon
Samodzielne Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń