POGODA

OSTATNIO DODANE

Budżet obywatelski w Radzyminie

HerbPierwsza, pilotażowa edycja

Szanowni Mieszkańcy,


w ramach akcji informacyjnej zapraszam Państwa do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat budżetu obywatelskiego i jego pierwszej edycji w Radzyminie.
W budżecie gminy Radzymin na 2015 rok zostały zabezpieczone środki na tzw. budżet obywatelski. Budżet obywatelski umożliwia mieszkańcom gminy współdecydowanie o podziale części środków budżetu. 
Dzięki tej inicjatywie lokalna społeczność ma możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwoju swojej małej Ojczyzny, kształtowania przestrzeni publicznej i bezpośredniego wpływu na poprawę jakości życia.

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty, które następnie poddawane są pod głosowanie mieszkańców. To szczególna forma dialogu społecznego.
Mieszkańcy naszej gminy chcą być włączani w te dziedziny życia, które mają dla nich znaczenie. Mają wiele cennych pomysłów na działania i chcą w jak największym większym stopniu decydować o miejscu swojego zamieszkania. Swoje spostrzeżenia przekazują mi, radnym i pracownikom urzędu różnymi kanałami. 
Zdaję sobie sprawę, że dotychczasowe sposoby współpracy są niewystarczające, chciałbym więc w coraz większym stopniu, uwzględniać opinie mieszkańców.
Jestem głęboko przekonany, że dialog obywatelski oraz partycypacja publiczna powinny być stałym elementem zarządzania naszym miastem i gminą, a budżet obywatelski na stałe wpisze się do naszej lokalnej tradycji. 
    O postępach prac nad budżetem będziecie Państwo sukcesywnie informowani na naszej stronie internetowej www.radzymin.pl i facebooku www.Facebook.com/GRadzymin

Burmistrz Radzymina
/-/ Krzysztof Chaciński

Radzymiński Budżet Obywatelski 2015

Podstawowe informacje
Partycypacja publiczna, rozumiana jako współuczestnictwo obywateli w procesach zarządzania publicznego a więc w planowaniu i realizacji zadań publicznych, staje się coraz bardziej popularna. Na szczeblu gminy jest to rodzaj praktyki społecznej, która oznacza współdecydowanie mieszkańców o ważnych sprawach wspólnoty lokalnej i współdziałanie przy wdrażaniu podejmowanych wspólnie decyzji. 
Partycypacja obywatelska oznacza świadome angażowanie się obywateli w kształtowanie decyzji i polityk publicznych. 
    Znamiennym przykładem partycypacji publicznej w rozwoju lokalnym jest fundusz sołecki, który służy aktywizacji mieszkańców, promuje działania obywatelskie i pomaga wyłaniać lokalnych liderów. Fundusz sołecki jest instytucją określoną ustawowo. W gminie Radzymin to partycypacyjne narzędzie funkcjonuje od 2010 r. Nasze sołectwa, w każdym roku budżetowym, otrzymują znaczną sumę pieniędzy np. w 2015 roku jest to kwota ponad 401 tys. zł. Podstawą prawną przekazania mieszkańcom środków finansowych jest stosowna uchwała Rady Miejskiej. W ramach funduszu sołeckiego realizowane są różne przedsięwzięcia, podnoszące poziom życia mieszkańców. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że mieszkańcy naszej gminy potrafią efektywnie gospodarować powierzonymi finansami, odbudowując tradycję wspólnotowego działania i pomocy sąsiedzkiej. 
Samorząd gminy Radzymin w 2015 roku zamierza wdrożyć nowe mechanizmy partycypacyjne, w tym budżet obywatelski. Łączą się one bezpośrednio z aktywnością lokalnej społeczności w realizacji zadań publicznych i współudziałem mieszkańców w zarządzaniu gminą. 
Budżet obywatelski zwany również partycypacyjnym, jest swojego rodzaju próbą odwzorowania funduszu sołeckiego w mieście. Jest to wydzielona część budżetu gminy, o wydaniu której decydują mieszkańcy. Jest to swoisty proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o określonej puli środków publicznych. Decyzja mieszkańców dotyczy więc jasno określonych i ograniczonych środków finansowych. Doświadczenia innych samorządów dowodzą, iż stanowi on skuteczną formułę uczestnictwa obywateli w życiu publicznym - w podejmowaniu decyzji dotyczących ich najbliższego otoczenia.

Najważniejsze cechy budżetu obywatelskiego:
-aktywizacja mieszkańców, którzy mają możliwość aktywnego współdecydowania o wybranych aspektach rozwoju lokalnego;
-pozwala nawiązać dialog społeczny i zwiększa przejrzystość procesu zarządzania środkami publicznymi,
-pozwala uzyskać od mieszkańców cenne informacje na temat społecznych potrzeb, oczekiwań i preferencji,
-wspiera proces demokratyzacji procesu decyzyjnego i ma niekwestionowany wpływ na proces tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego
-promuje przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność oraz wzmacnia świadome postawy prospołeczne.
Budżet obywatelski nie jest rozwiązaniem określonym ustawowo, dlatego też nie ma dokładnych danych dotyczących skali jego stosowania. Z danych zebranych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej wynika, że w 2013 roku stosowało to narzędzie partycypacyjne ok. 70 gmin i powiatów.
Podstawową zaletą wprowadzenia budżetu partycypacyjnego jest to, że finansowane są tylko te projekty, które mieszkańcy uznali za priorytetowe i ważne, co jest bezpośrednio związane z efektywnym gospodarowaniem środkami budżetowymi. Jednak, w szerszym kontekście, najistotniejszy jest aspekt społeczny, Praca nad budżetem wiąże się bowiem z budową więzi społecznych, solidarnością i integracją między mieszkańcami, co buduje poczucie tożsamości lokalnej i zachęca do myślenia w kategoriach dobra wspólnego. 
Realizacja budżetu obywatelskiego wymaga obopólnego zaufania. Władze samorządowe zakładają. że mieszkańcy zgłoszą dobre projekty do realizacji i dokonają racjonalnych wyborów. Mieszkańcy zaś muszą ufać, że administracja gminna zrealizuje wybrane przez nich projekty. Innymi słowy budżet obywatelski opiera się na umowie społecznej, czyli publicznej deklaracji władz gminy, ze postulaty mieszkańców zostaną zrealizowane.

Radzymiński Budżet Obywatelski 
W budżecie gminy Radzymin na 2015 rok zabezpieczono środki na budżet obywatelski. Tym samym samorząd gminny zdecydował się na realizacje tego zadania i wydzielił część środków w budżecie, o wydatkowaniu których - w trakcie konsultacji społecznych - zadecydują mieszkańcy. 
Jak już wcześniej podkreślono, budżet obywatelski nie jest w Polsce prawnie uregulowany i formalnie przeprowadzany jest jako konsultacje społeczne. Pozwala to na wypracowanie indywidualnych dla gminy rozwiązań – adekwatnych do lokalnych uwarunkowań i możliwości. 
Ze środków budżetu partycypacyjnego mogą być finansowane zadania, należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. W 2015 r. na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego jak również jego przeprowadzenie przeznaczono 250 tys. zł.
Niewątpliwie nie jest to kwota adekwatna do społecznych oczekiwań i potrzeb. Chodzi jednak o to, aby w pierwszej kolejności przetestować i przeanalizować cały proces. W związku z tym budżet partycypacyjny w roku 2015 będzie miał charakter pilotażowy, a zadania finansowane w tej formule powinny mieć charakter ogólnomiejski. 
Wypracowane w tym roku zasady, a przede wszystkim wdrażanie całej procedury pozwolą na wyciągniecie wniosków i doskonalenie samodzielnie wypracowanego modelu. Warunkiem sukcesu jest zaangażowanie w tworzenie budżetu jak najszerszego grona osób wchodzących w skład społeczności lokalnej.
Jest to niezwykle istotne, gdyż budżet obywatelski to nie tylko proces, ale szeroki ruch społeczny, w których mieszkańcy mają prawo do realnego, opartego na wzajemnym szacunku, udziału w podejmowaniu decyzji o swoim mieście i gminie.

Budżet obywatelski pozwoli wykorzystać lokalny potencjał czy pomysły. 
Zakres możliwych projektów to:
-projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa np. instalacji oświetlenia, montażu urządzeń w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
-poprawy dotyczące remontów np. utwardzenia ulic, modernizacji chodników,
-projekty dotyczące estetyzacji otoczenia np. zieleni miejskiej, małej architektury,
-projekty dotyczące rekreacji np. placów zabaw, terenów rekreacyjnych.
Proces realizacji budżetu obywatelskiego będzie również podlegał monitoringowi i ewaluacji. Wyniki ewaluacji będą służyły wprowadzaniu zmian mających na celu poprawę jakości procesu jego wdrażania i realizacji w kolejnych latach. 
Stała refleksja nad realizacją budżetu w tej formule musi być nieodłącznym elementem tego procesu. Wszyscy jego uczestnicy powinni wspólnie szukać dobrych rozwiązań, mając na uwadze zdobyte doświadczenie i konkretne problemy.

Realizacja budżetu obywatelskiego w 2015 roku obejmie następujące etapy:
1) akcja informacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego – prowadzona przez cały okres realizacji,
2) powołanie zespołu do spraw budżetu obywatelskiego,
3) określenie zasad funkcjonowania zespołu ds. budżetu obywatelskiego oraz szczegółowych zasad jego realizacji,
4) zgłaszanie projektów,
5) weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów (propozycje zadań będą weryfikowane pod kątem formalno- prawnym oraz zasady gospodarności), 
6) promocja projektów poddanych pod glosowanie mieszkańców,
7) głosowanie mieszkańców na konkretne projekty,
8) ogłoszenie listy projektów do realizacji,
9) ewaluacja – prowadzona przez cały czas realizacji budżetu partycypacyjnego.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego
Zespół powołany zostanie przez Burmistrza, który określi również zasady jego funkcjonowania. Zespół będzie miał charakter reprezentatywny. W jego skład wejdą radni, reprezentanci organizacji pozarządowych, pracownicy urzędu i mieszkańcy. 
Podstawowym zadaniem Zespołu ds. budżetu obywatelskiego będzie wypracowanie i rekomendacja szczegółowych zasad przeprowadzania budżetu obywatelskiego na terenie gminy Radzymin.


Opracowanie: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy Radzymin


 

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

gadowski

michalkiewicz

Tymiski

e-book

ABC JOW

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 91 gości oraz 0 użytkowników.