POGODA

OSTATNIO DODANE

Informacja UMiG Radzymin

Informacja z dnia 2014-11-27

logoINFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻENIA DEKLARACJI Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2015 roku, zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Radzyminie uchwałami, postanowiono o odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (działalność gospodarcza, działki rekreacyjne, szkoły, przedszkola itp.). Odpady komunalne odbierać będzie  operator systemu, wyłoniony w postępowaniu przetargowym, z którym Gmina podpisze umowę.            

KORZYŚCI

Przejęcie powyższego obowiązku ujednolici i uszczelni gminny system gospodarki odpadami komunalnymi oraz wpłynie na zmniejszenie ilości „dzikich wysypisk”. Ułatwi również osiągnięcie, wymaganego prawem, poziomu odzysku i recyklingu surowców wtórnych, a także pozwoli na redukcję masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowisko. 

DEKLARACJA

Każdy Właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek złożyć wypełnioną deklarację Burmistrzowi Radzymina, w terminie do 28 listopada 2014 roku. Deklaracje będą dostępne w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami pok. nr 3 i w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Pl. T. Kościuszki 2, a także w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu www.radzymin.pl. W przypadku niezłożenia deklaracji, organ podatkowy określi w drodze decyzji wysokość opłaty, w oparciu  o dane, które ustali w toku przeprowadzonego postępowania. Poprawnie wypełnioną deklarację należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta lub za pomocą poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl

WAŻNE!
1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy w chwili obecnej posiadają podpisane umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne (nie dotyczy odpadów produkcyjnych i poprodukcyjnych), zobowiązani są do jej rozwiązania z dniem  31 grudnia 2014 r.

2. Wszyscy Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów. Właściciel nieruchomości, który zgłosi chęć gromadzenia odpadów w sposób selektywny, będzie zaopatrywany przez operatora systemu, w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

OPŁATY

Od dnia 1 stycznia 2015 roku wszelkie wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych należy realizować wyłącznie w oparciu o Państwa indywidualny numer konta bankowego, który zostanie wygenerowany po złożeniu prawidłowo wypełnionej deklaracji. W związku z powyższym nie należy przekazywać przedmiotowego numeru konta innym osobom, ani też wnosić na nie innych opłat, w tym opłat  za inne osoby lub nieruchomości.

Terminy płatności

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych są obowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  bez wezwania w następujących terminach kwartalnych:
I  kwartał do 30 stycznia  
II kwartał do 30 kwietnia
III kwartał do 30 lipca
IV kwartał do 30 października

UWAGA! Pierwszą opłatę należy uiścić do 30 stycznia 2015 roku.

Stawka opłaty
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w odrębnej uchwale

Sposób wnoszenia opłat
Opłatę należy wnosić bez wezwania, dokonując płatności na swój indywidualny tzw. „śmieciowy” rachunek bankowy. Opłatę można wnosić drogą elektroniczną, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie Urzędu (Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2) czynnej w:
- poniedziałek – od godz. 9:00 do godz.15:30;
- wtorek – piątek od godz. 8:00 do godz. 14:30

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

W przypadku pytań, uwag czy wątpliwości proszę o kontakt z Referatem Środowiska i Gospodarki Odpadami: telefon 22  786-62-92 w 156 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:
- UCHWAŁA NR 280/XXVII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE   z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin
- UCHWAŁA NR 459/XXXIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
- UCHWAŁA  Nr 482/XLI/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 9 września 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
- UCHWAŁA  Nr 483/XLI/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 9 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańc y, a powstają odpady komunalne
- UCHWAŁA Nr 488/XLI/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

/uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie www.radzymin.pl w zakładce Ochrona Środowiska/.

Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy
/-/ Halina Grzelak

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY


 

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

↓ Wejdź, Poczytaj ↓

gadowski

michalkiewicz

Tymiski

e-book

ABC JOW

Chmura tagów

Gościmy

Odwiedza nas 254 gości oraz 0 użytkowników.